Adatkezelési szabályzat

Köszöntünk a Jótipp.hu portálon!

Jótipp.hu - Aki számít, itt van!

 • Jelen Adatkezelési szabályzat tartalmazza a www.jotipp.hu és a www.jótipp.hu weboldalakon (ugyanazzal a tartalommal) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (felhasználó) általi használatának adatkezelési feltételeit.
 • A Felhasználási feltételek a www.jotipp.hu/felhasznalasifeltetelek címen érhető el.
 • A Jótipp.hu portál kiadójának célja, hogy olvasóinak pontos és hiteles információt nyújtson, hirdetőikkel pedig egy hosszú távú, korrekt üzleti kapcsolat jöjjön létre.
 • A www.jotipp.hu és www.jótipp.hu címeken megjelenő Jótipp.hu portál kiadó adatkezelési szabályzata folyamatosan elérhető a www.jotipp.hu/adatkezelesiszabalyzat címen. Az Adatkezelési szabályzat nyelve magyar nyelven fogalmazódott.

 

Általános
 • A Jótipp.hu portál kiadója mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
 • A Jótipp.hu portál kiadója fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési szabályzat bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti felhasználóit.
 • Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írd meg nekünk, és igyekszünk gyorsan megválaszolni kérdésedet.
 • A Jótipp.hu kiadója elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
 • A Jótipp.hu kiadója a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 • A Jótipp.hu portál adatkezelési szabályzata összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény).
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.).
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.).
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

Fogalmak
 • Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 • Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is.
 • Adattovábbítás ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
 • Nyilvánosságra hozatal: amikor az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
 • Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem az Európai Gazdasági Térség tagállama.

 

Alapelvek
 • Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett felhasználó hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
 • Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
 • Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 • Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
 • Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 • A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi három követelménynek:
  • Felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes.
  • Pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek.
  • Tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 • Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama 
 • A Jótipp.hu portál tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük felhasználóinkat és látogatóinkat.
 • Szeretnénk felhívni az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

A portálra látogatók adatainak kezelése
 • Az adatkezelés célja: a www.jotipp.hu és a www.jótipp.hu portál látogatása során a Jótipp.hu portál kiadója a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 • A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.
 • Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 5 év.
 • A Jótipp.hu portálon elérhető hivatkozások a Jótipp.hu portál kiadójától független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat gyűjthetnek.
 • Külső szerveren, a Google Analytics szoftver segítségével mérjük a honlap látogatottsági adatait és egyéb webanalitikai adatok független mérését és auditálását.
 • A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
 • A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
 • A Jótipp.hu portál a Google Adwords remarketing követő kódjait is használhatja bizonyos esetekben. Ennek alapja az, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Jótipp.hu portált felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Jótipp.hu portáltól.
 • A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

 

Regisztráció
 • A Jótipp.hu portálon hirdetést elhelyezni csak sikeres regisztrációt követően lehetséges.
 • Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
 • A kezelt adatok köre: felhasználó e-mail címe, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, faxszám, cégnév, üzleti- vagy magán hírlevélre feliratkozás, a regisztráció dátuma és időpontja, a hirdetésfeladás dátuma és időpontja, a megrendelés további adatai, a felhasználó IP címe és host adatai.
 • Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.
 • Adattovábbítás: online fizetés esetén a tranzakció azonosító, a megrendelés összege, dátuma és időpontja továbbításra kerül a tranzakciót lebonyolító CIB Bank Zrt. és a PayPal felé. A személyes adatokat az Adatok módosítása pontban lehet módosítani. A személyes adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – elérhetőségeinken lehet kérni.

 

Bankkártyás fizetés
 • A Jótipp.hu kiadója az OTP Bank Nyrt., a Barion Zrt. és a PayPal által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja megrendelőinek.
 • A Jótipp.hu kiadója csak a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, bankkártya adatokhoz semmilyen formában nem jut. Az OTP Bank, a Barion vagy a PayPal fizetőoldalának adattartalmáról a Jótipp.hu portál kiadója nem értesül, azokat csak a tranzakció szolgáltatói érhetik el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Jótipp.hu portál oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az internet böngésződnek támogatnia kell az SSL titkosítást.
 • A vásárolt hirdetési szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámládon.

 

Üzleti- és lakossági hírlevél szolgáltatásunk
 • Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
 • A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, dátum, időpont.
 • Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.
 • A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton és egyéb elérhetőségeinken lehet kérni.
 • Hírleveleinkre a www.jotipp.hu/hirlevel címen iratkozhat fel és iratkozhat le a felhasználó.

 

Levelezések
 • Amennyiben a Jótipp.hu portál szolgáltatásainak igénybevétele során kérdésed, problémád van, a www.jotipp.hu/elerhetoseg címen tudsz kapcsolatba lépni a Jótipp.hu portál szerkesztőségével.
 • A Jótipp.hu portál kiadója a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

 

Egyéb adatkezelések
 • E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 • Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
 • A Jótipp.hu portál kiadója a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 
 • A Jótipp.hu portál kiadójának számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál valamint a Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) által működtetett szerverein találhatók meg.
 • A Jótipp.hu portál kiadója a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  • Az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás).
  • Hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége).
  • Változatlansága igazolható (adatintegritás).
  • A jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 • A Jótipp.hu portál kiadója olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 • A Jótipp.hu portál kiadója az adatkezelés során megőrzi:
  • A titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult.
  • A sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét.
  • A rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 • A Jótipp.hu portál kiadója és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 • Tájékoztatjuk a felhasználóinkat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

Jogorvoslati lehetőségek
 • Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.
 • Az érintett kérelmére a Jótipp.hu portál kiadója, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Jótipp.hu portál kiadója költségtérítést állapít meg.
 • A Jótipp.hu portál kiadója a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
 • A Jótipp.hu portál kiadója a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
  • A személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
  • A személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
  • A tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 • A Jótipp.hu portál kiadója – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 • A Jótipp.hu portál kiadója az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 • Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

 

 • Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
 • Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
 • Levélcím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
 • Telefon: +36 1 475 7186, +36 1 475 7100
 • Telefon / fax: +36 1 269 3541
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A Jótipp.hu portál kiadója:
 • Név: Purgel Zoltán e. v.
 • Székhely: 6635 Szegvár, Kórógy u. 69.
 • Adószám: 45951369-1-26
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Bemutatkozás
 • További elérhetőségek

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége
 • Név: Purgel Zoltán e. v.
 • Székhely: 6635 Szegvár, Kórógy u. 69.
 • Adószám: 45951369-1-26
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • További elérhetőségek

 

Adatkezelési nyilvántartási szám
 • Igénylés megtörtént, megkapása folyamatban.

 

Az adatkezelésért felelős személy:

 

Jótipp.hu - Aki számít, itt van!

 ittahelyed5

Related Articles

Felhasználási feltételek (ÁSZF)

Reklámszervezőket keresünk!

Hogyan jelenhetsz meg a Jótipp.hu-n?